1kd – KV Hannah Maurer

1k – KV Nadja Schmidt

2kd – KV Bianca Glatz

2k – KV Margit Hajszan

3a – KV Elisabeth Wagner

3ka – KV Margarethe Lendl

3k – KV Marlene Kirisits

4kd – KV Martina Richter

4k – KV Ilse Zsivkovits