1k – KV Ilse Zsivkovits

1a – KV Jasmin Kalchbrenner

2k – KV Nadja Schmidt

2kd – KV Hannah Maurer

3k – KV Margit Hajszan

3kd – KV Bianca Glatz

4a – KV Elisabeth Wagner

4ka – KV Margarethe Lendl

4k – KV Marlene Kirisits